Registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel bedragen de registratierechten in principe 12,5%. deze worden berekend op de overeengekomen prijs, verhoogd met de bedongen lasten. 

Het abattement

Sinds 1 januari 2017 genieten kopers van een eigen woning in Brussel -onder bepaalde voorwaarden- van een verhoogd abattement.
Bij de aankoop van een onroerend goed,is de eerste schijf van 175.000€ vrijgesteld van registratierechten(=abattement). Dit wil zeggen dat u geen belastingen betaalt op het eerste deel van het bedrag van de prijs. Dit gunstig systeem is evenwel onderworpen aan een aantal voorwaarden.

Om van dit abattement te genieten, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • De prijs (vermeerderd met de lasten) of de verkoopwaarde vanhet onroerend goed mag niet meer bedragen dan 500.000 €.
 • Het onroerend goed dient in een van de19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen te zijn.
 • De kopers dienennatuurlijke personente zijn (niet geldig voor vennootschappen, VZW, ...).
 • Het dient te gaan om een onroerend goed dat tot“bewoning aangewend of bestemd wordt”. Deze maatregel geldt niet voor bouwgronden.
 • De aankoop dient betrekking te hebben op eengeheelheid in volle eigendom. Dit wil zeggen dat de maatregel niet van toepassing is bij de aankoop van een deel van een onroerend goed, of de verkrijging van het vruchtgebruik of de blote eigendom.
 • Het dient om een zuivere aankoop te gaan (en dus niet om de ruil van onroerende goederen of een uitonverdeeldheidttreding, maar wel om een vergoeding van de prijs in geld).
 • Geen enkele koper mag op datum van de overeenkomst een ander onroerend goed, dat deels of volledig tot bewoning is bestemd, voor de geheelheid in volle eigendom bezitten.
 • Wanneer er meerdere kopers zijn, mogen zij, bovendien, gezamenlijk, op voornoemde datum, niet voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd.
 • De woningzal door de kopers tothoofdverblijfplaats bestemd worden binnen de twee jaarna datum van de registratie van de aankoop en uiterlijk binnen de twee jaar na de uiterste datum voor de regelmatige aanbieding ter registratie.
 • Deze termijn wordtverlengd met een jaar(drie in plaats van twee jaar) voorappartementen in aanbouw of op plan. De termijn blijft twee jaar voor alle andere aankopen, ook al betreft de aankoop een nieuw huis (voltooid) of een nieuw appartement (voltooid) onderworpen aan het BTW-stelsel.
 • De kopers moetenhun hoofdverblijfplaatsgedurende een onafgebroken periode vanvijf jaarin het aangekochte onroerend goedvestigen. Deze termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf de datum waarop de hoofdverblijfplaats gevestigd wordt in het onroerend goed waarvoor de vermindering werd verkregen. 
 • Geen enkele van de kopers mag, voor het betreffend inkomstenjaar dat aanvangt in het jaar van de registratie van de aankoop*, van een gewestelijke belastingvermindering (= bv. woonbonus) voor de aankoop van een andere woning genieten (ongeacht deze woning zich in het Brussels, Waals of Vlaams Gewest bevindt) BEHALVE indien de koper of kopers aan deze gewestelijke belastingvermindering voor het betreffende inkomstenjaar verzaken. Een eventuele vermindering in het kader van de Waalse wooncheque kan echter wel van toepassing zijn voor het aanslagjaar in kwestie. Een cumulatie van het abattement met een ander belastingsvermindering is dus niet mogelijk, behalve voor wat de Waalse wooncheque betreft.
 

   VOORBEELD

Ik koop een huis in 2018 (waarvan de registratierechten eveneens in 2018 betaald worden). Als ik van het abattement van 175.000 € wil genieten, mag er mij geen enkele belastingvermindering voor het aanslagjaar 2019, en dus voor de inkomsten 2018, zijn toegekend.