Indexatie huurprijs en berekening Hoofdverblijfplaats

Indexatie is een aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud. Een indexering gebeurt op basis van het gezondheidsindexcijfer, een cijfer dat de Federale Overheidsdienst Economie elke maand berekent. De meest recente indexcijfers kan u raadplegen op 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indice-sante

1 indexatie per jaar

De huurprijs mag 1 keer per jaar geïndexeerd worden, behalve wanneer in het contract staat dat er geen indexatie gebeurt. Het bedrag dat geïndexeerd wordt, is de huurprijs die in het huurcontract staat vermeld. De verhuurder moet die indexering schriftelijk aanvragen.

Terugwerkende kracht van 3 maanden

Hij mag de nieuwe huurprijs met een maximale terugwerkende kracht van 3 maanden laten ingaan. Vraagt hij de indexatie bijvoorbeeld in december aan? Dan mag hij de nieuwe huurprijs pas vanaf september – 3 maanden eerder – laten ingaan. Betaalt de huurder zijn schuld niet? Dan heeft de verhuurder maximaal 1 jaar na zijn aanvraag de tijd om via de rechter te eisen dat de huurder het bedrag van de indexering toch betaalt.

Een makkelijke berekening? Ga naar volgende link