De termijnen in een huurcontract. Brussels Gewest

6 maanden maximaal

De huurovereenkomst verstrijkt, van rechtswege, aan het einde van de periode zonder dat een opzegging vooraf moet worden aangemeld. Deze huurovereenkomst kan niet vroegtijdig worden beëindigd. Als de huurder het pand blijft bezetten zonder bezwaar van de verhuurder, wordt geacht dat de huurovereenkomst aangegaan is voor een periode van 9 jaar, en dit vanaf de datum waarop de oorspronkelijke huurovereenkomst van kracht werd. In dit geval blijven de huur- en andere voorwaarden zoals overeengekomen in de initiële huurovereenkomst ongewijzigd.

In onderling overleg en schriftelijk kunnen de partijen de huurovereenkomst op dezelfde voorwaarden verlengen. De huurovereenkomst kan meerdere keren worden verlengd. De totale duur van de huurovereenkomst mag in geen geval langer zijn dan 3 jaar.

Meer dan 6 maanden en minder dan 3 jaar.

De huurovereenkomst eindigt op de laatse dag van het vastgestelde termijn op voorwaarde dat één van de partijen opzegging geeft  per aangetekend schrijven, minstens drie maanden voor het verstrijken van de overeengekomen korte duur. Als de opzeg niet op tijd is ontvangen of als de huurder het pand blijft bewonen zonder bezwaar van de verhuurder, wordt de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van 9 jaar en dit vanaf de datum waarop de eerste huurovereenkomst in werking is getreden. In dit geval blijven de huur- en andere voorwaarden zoals overeengekomen in de initiële huurovereenkomst ongewijzigd.

In onderling overleg en schriftelijk kunnen de partijen de huurovereenkomst op dezelfde voorwaarden verlengen.

De huurovereenkomst kan meerdere keren worden verlengd. De totale duur van de huurovereenkomst mag in geen geval langer zijn dan 3 jaar.

Het kan ten allen tijde door de huurder worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en een vergoeding gelijk aan een maandhuur. De verhuurder kan de huurovereenkomst enkel vervroegd beëindigen na het eerste jaar van verhuur, en onder de voorwaarden voorzien in artikel 237, § 2, van de ordonnantie van 27.07.2017 (persoonlijke bezetting) behoudens voorafgaande opzegging van 3 maanden en een schadevergoeding gelijk aan een maandhuur.

Negen jaar

Het verstrijkt na de overeengekomen periode, op voorwaarde dat één van de partijen opzegging geeft per aangetekend schrijven, minstens zes maanden voor beëindiging van de periode

Door het nalaten van een opzegging binnen deze termijn wordt de huurovereenkomst telkens verlengd voor een periode van drie jaar onder dezelfde voorwaarden.

Indien de verhuurder het pand persoonlijk wilt bezetten kan hij de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen door het geven van een opzegtermijn van 6 maanden.

De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen op het einde van het derde of zesde jaar, indien hij voornemens heeft belangrijk werk ter verrichten in het gehuurde goed en die voldoen aan artikel 237, paragraaf 3 van het Wetboek van Brussels voorwaarden huisvesting, met een opzegtermijn van 6 maanden.

De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen op het einde van het derde of zesde jaar, met een opzegtermijn van 6 maanden en minstens een schadevergoeding voorzien in het wetboek.

Van zijn kant kan de huurder de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden en met betaling van een vergoeding gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst verstrijkt tijdens het 1ste, het 2de of het 3de jaar.

Indien de Verhuurder gebruik maakt van zijn mogelijkheid tot vervroegde ontbinding, kan de Huurder op elk moment de huurovereenkomst beëindigen met een opzegtermijn van een maand en zonder schadevergoeding.